Menu Sluiten

Statuten

mr. H.M.F. Neve mr. P. de Vries
Loevestein 12 2352 KM Leiderdorp
Postadres: Postbus 80 2350 AB Leiderdorp Tel. 071 – 589 92 01 Fax 071-541 13 92

SV/122001.01

Doorlopende tekst van de statuten van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: MensSana, met statutaire zetel te Leiden, zoals deze luiden na akte houdende partiële statutenwijziging, op 15 april 2020 ten overstaan van mr. – Henri Marc Francois Neve, notaris te Leiderdorp, verleden:

NAAM EN ZETEL
Artikel 1
De vereniging draagt de naam ‘MensSana’
Zij wordt in deze statuten verder aangeduid als de vereniging”. 
Zij is gevestigd in Leiden;

OPRICHTINGSDATUM, VERENIGINGSJAAR, BOEKJAAR
Artikel 2:
De vereniging is opgericht op negen juni tweeduizend negen. Het verenigingsjaar loopt van één augustus tot en met eenendertig juli van ieder jaar.
Het boekjaar is gelijk aan het verenigingsjaar.

DOEL EN EN GRONDSLAG
Artikel 3
De vereniging heeft ten doel de uitoefening van de studie te bevorderen en haar deel van het studentenleven in stand te houden, waaronder valt:
de vorming en geestelijke verdieping van de leden;
het gezelligheidsleven.
De vereniging baseert zich op de overtuiging dat eenieder aanspraak heeft op alle rechten en vrijheden zoals opgesomd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, zonder enig onderscheid van welke aard dan ook, zoals ras, huidskleur, geslacht, seksuele geaardheid, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke af afkomst, geboorte of andere status.

MIDDELEN :
Artikel 4 :
De vereniging tracht haar doel te bereiken door:
a. het organiseren van activiteiten, zowel op het gebied van studiegerelateerde activiteiten als op dat van gezelligheid;
b. het onderhouden van betrekkingen met andere organisaties die studiegerelateerd iets kunnen betekenen voor de studenten;
c. de samenwerking en verantwoordelijkheid van de leden voor de vereniging In stand te houden en te bevorderen;
d. alle andere wettige middelen, welke aan haar doel bevorderlijk kunnen zijn.

LEDEN, ERELEDEN, ASPIRANT-LEDEN, DONATEURS EN ALUMNI
Artikel 5
De vereniging kent leden, ereleden, aspirant-leden, donateurs en alumni.
Leden van de vereniging zijn natuurlijke personen die als lid van de vereniging zijn aangenomen overeenkomstig de daartoe bij het Huishoudelijk Reglement vast stellen regels.
Ereleden zijn natuurlijke personen die zich jegens de vereniging op bijzondere wijze hebben onderscheiden en als zodanig door de algemene vergadering zijn benoemd, op voordracht van het bestuur of van één of meer leden.
Aspirant-leden zijn natuurlijke personen die door het bestuur als aspirant-lid van de vereniging zijn toegelaten overeenkomstig de daartoe bij het Huishoudelijk Reglement vast te stellen regels. Het bestuur is bevoegd het aspirant-lidmaatschap door schriftelijke opzegging te beëindigen.
Aspirant-leden zijn verplicht jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdrage te verlenen. Deze bijdrage is gelijk aan de contributie van de leden
Aspirant-leden hebben uitsluitend het recht om de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben: daarin geen stemrecht, maar wel het recht om daar het woord te voeren.
Donateurs zijn zij die door het bestuur als donateur zijn toegelaten. Het bestuur is bevoegd het donateurschap door schriftelijke opzegging te beëindigen.
Donateurs zijn verplicht jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdrage te verlenen, waarvan de minimale omvang door de algemene vergadering wordt vastgesteld.
Donateurs hebben uitsluitend het recht om de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben daarin geen stemrecht, maar wel het recht om daar het woord te voeren.
Alumni zijn zij die zich jegens de vereniging verbinden tot het storten van een jaarlijkse contributie, waarvan de hoogte jaarlijks door het bestuur wordt vastgesteld. Alumni dienen lid van de vereniging te zijn geweest.

Artikel 6:
Eenieder die:
kennis heeft genomen van de grondslag en het doel van de vereniging;
instemt met de grondslag en het doel van de vereniging en
op het moment van zijn aanmelding Bachelor Toegepaste Psychologie aan de Hogeschool Leiden volgt kan zich aanmelden voor het lidmaatschap.
Leden zijn zij die zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten.
Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

ALUMNI
Artikel 7:
Bij of krachtens huishoudelijk reglement worden regels gesteld betreffende de verkrijging en het verlies van het alumni-lidmaatschap van de vereniging.

REGISTER
Artikel 8:
Het bestuur houdt een register bij, waarin de namen en de adressen van de leden, ereleden, aspirant-leden en alumni zijn opgenomen.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP
Artikel 9:
Het lidmaatschap eindigt:
door opzegging door het lid;
door opzegging door de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid. zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, als ook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het: lidmaatschap te laten voortduren;
door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging. op onredelijke wijze benadeelt,
Opzegging door de vereniging en ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door de algemene vergadering.
Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit Waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

Artikel 10
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a. de jaarlijkse bijdragen van de leden;
b. entreegelden;
c. schenkingen;
d. alle overige legale inkomsten.
2. Ieder lid is jaarlijks een bedrag verschuldigd, waarvan de hoogte door de algemene vergadering wordt vastgesteld. 
3. leder die zich heeft aangemeld voor het lidmaatschap is eenmalig een entreegeld verschuldigd, waarvan de hoogte op voorstel van het bestuur vastgesteld wordt door de algemene vergadering.
4. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

BESTUUR:
Artikel 11
Het bestuur bestaat uit ten minste drie natuurlijke personen, waaronder een preases, een-abactis en een quaestor. Het aantal bestuurders en de functieverdeling binnen het bestuur worden door het voorgaande bestuur vastgelegd.
2. De bestuurders worden op voorstel door het voorgaande bestuur door de algemene vergadering benoemd, uit de leden van de vereniging. – indien het bestuur binnen een maand na daartoe door de algemene vergadering te zijn verzocht geen voorstel uitbrengt is de vergadering vrij in de benoeming. van (nieuwe) bestuurders.
3. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. De algemene vergadering besluit tot schorsing of ontslag met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen. 
4. De schorsing eindigt wanneer de algemene vergadering niet binnen drie maanden daarna tot ontslag heeft besloten. Het geschorste bestuurslid. wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.
5. Een niet voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden. Een niet voltallig bestuur neemt de maatregelen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat zo spoedig mogelijk een voltallig bestuur in functie zal zijn. 
6. Wanneer een wijziging in de samenstelling van het bestuur heeft plaatsgenomen is het bestuur verplicht hiervan onverwijld opgave te doen ten kantore van het handelsregister.
7. Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 vermelde minimum is gedaald, blijft het bestuur niettemin bevoegd. Het bestuur is verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen, waarin de voorziening in de vacature(s) aan de orde komt.

BESTUURSFUNCTIES:
Artikel 12
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
2. Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten van verkrijging, vervreemding en bewaring van registergoederen, overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar bevindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een
ander verbindt.
3. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte.
4. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging en van alles betreffende de werkzaamheden van de vereniging naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren ende daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten én verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend. 
5. Het bestuur is verplicht de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers, bedoeld in het vorige lid, gedurende zeven jaren te bewaren. 
6. Het bestuur kan commissies of andere organen instellen en aan deze commissies taken en bevoegdheden toekennen.
7. Het bestuur is verplicht aan de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar
desgewenst de kas en de waarden te tonen en Inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.

ALGEMENE VERGADERING –
Artikel 13
1. Waar in deze statuten wordt gesproken over “algemene vergadering” wordt bedoeld: “algemene ledenvergadering”.
2. De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vereniging statutair Is gevestigd.
3. Toegang tot de algemene vergadering hebben de leden die niet geschorst zijn, de ereleden, de aspirant-leden, donateurs en de alumni, alsmede degenen die daartoe door het bestuur en/of de algemene vergadering zijn uitgenodigd. Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot zijn schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover dan het woord te voeren.
4. Met uitzondering van een geschorst lid heeft ieder lid één stem in de algemene vergadering. leder stemgerechtigd lid kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als gevolmachtigde optreden.
5. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering. Dit besluit kan ook schriftelijk tot stand komen.
6. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene vergadering worden gehouden.
7. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.
8. De algemene vergaderingen worden geleid door de preases of, bij diens afwezigheid, door het oudste aanwezige bestuurslid, in geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
9. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden notulen gehouden door de abactis of door een door de preases aangewezen persoon. Deze notulen worden in de zelfde of in de eerstvolgende algemene vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de preases en de abactis van die vergadering ondertekend.
10. Jaarlijks wordt ten minste één algemene vergadering gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering. In deze algemene vergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Een algemene vergadering wordt voorts gehouden:
a. indien het bestuur dit wenselijk acht; indien ten minste een tiende van het aantal stemgerechtigde leden van  de algemene vergadering dit schriftelijk verzoekt. 
11. De bijeenroeping van de algemene vergadering geschiedt door het bestuur.
12. De bijeenroeping geschiedt middels een: schriftelijke oproeping aan de ieder van de vereniging. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
13. Alleen over voorstellen betreffende onderwerpen die zijn vermeld in de oproeping voor de algemene vergadering, kan de algemene vergadering rechtsgeldig besluiten.

STATUTENWIJZIGING
Artikel 14.
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de algemene vergadering, waartoe door het bestuur is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. 
2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen  voor de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.
3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene vergadering slechts worden besloten met een meerderheid van ten minste twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen. 
4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. leder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden.
5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 is niet van toepassing, indien in de algemene vergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.
6. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging van de statuten en de gewijzigde statuten neder te leggen ten kantore van het handelsregister.

ONTBINDING
Artikel 15 
1. Het bepaalde in artikel 14 leden 1, 2, 3 en 5 is: van overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene vergadering tot ontbinding van de vereniging.
2. De algemene vergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging.
3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.
5. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende baten meer aanwezig zijn: De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard gedurende tien jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 16
1. De algemene vergadering kan één of meer reglementen vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.
2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met de wet of- met deze statuten.
3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 14 leden 1, 2en 5 van overeenkomstige toepassing.

SLOTBEPALINGEN
Artikel 17
Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.